Các cuộc kiểm tra xác nhận rằng sản phẩm, tài sản và hệ thống được thiết kế và vận hành hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí đánh giá được xác định cụ thể. Là trung tâm đi đầu trong dịch vụ Kiểm tra. Chứng Nhận Toàn Cầu duy trì và kết nối đội ngũ Kiểm tra viên đông đảo và chất lượng tại Việt Nam và Thế giới.