Hướng dẫn Thông báo trước (Prior Notice System Interface - PNSI) cho đăng ký FDA

Hướng dẫn Thông báo trước (Prior Notice System Interface - PNSI) cho đăng ký FDA

Prior Notice System Interface (PNSI) là quy trình quan trọng trong việc nhập khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ thông qua đăng ký FDA. PNSI cung cấp khả năng thông báo trước với FDA để đảm bảo rằng thông tin sản phẩm và quá trình nhập khẩu đáp ứng đúng quy định

  • avatar GCDRI
  • Th07 03, 2024